Zásady zpracování osobních údajů


Společnost Victoria – Tip, a.s., se sídlem Letenské náměstí 157/4, PSČ: 170 00, Praha 7 – Bubeneč, IČO: 260 59 517, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16523 (dále jen „Správce“) provádí zpracování osobních údajů fyzických osob (dále jen “Subjekt údajů” nebo “Uživatel”) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), v aktuálním znění (dále jen „GDPR“) a platnou českou legislativou.

Jaké osobní údaje zpracováváme

 1. Identifikační údaje v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, číslo dokladu, adresa trvalého bydliště
 2. Kontaktní údaje: kontaktní adresa, telefon, e-mail
 3. Finanční údaje: transakce na herním účtu, údaje o bankovním účtu
 4. Údaje o vašich sázkách a jejich stavu
 5. Údaje o vašem chování na webu (analytické nástroje), IP adresa, typ zařízení a způsob připojení.
 6. Údaje o vašem chování při příjmu a čtení marketingových zpráv
 7. Údaje související s použitím našeho callcentra
 8. Údaje související s evidencí návštěv a prováděných úkonů na herním účtu prostřednictvím našich poboček
 9. Předmětem zpracování jsou rovněž následující biometrické údaje: zobrazení obličeje, včetně videa

Účel zpracovávání osobních údajů

 1. Účelem zpracování osobních údajů je plnění právních povinností Správce a splnění smlouvy, jejíž stranou je Subjekt údajů ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) GDPR, a to v rámci provozování hazardních her ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „ZHH“), konkrétně pak povinností vůči Subjektu údajů, jakožto sázejícímu, případně povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, tj.:
  1. zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „AML zákon“);
  2. zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších právních předpisů;
  3. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů a dalších.
 2. Účelem zpracování je rovněž přímý marketing služeb nabízených Správcem vůči Subjektu údajů z důvodu tohoto oprávněného zájmu Správce ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
 3. Účelem zpracování jsou marketingové činnosti provozované se souhlasem subjektu osobních údajů, dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
 4. Účelem zpracování je rovněž statistický přehled chování uživatelů a využívání našich webových stránek a webového sázkového systému a to jak přihlášených, tak anonymních uživatelů ve smyslu a v souladu s ustanovením čl. 89 GDPR. Data anonymních uživatelů jsou zpracovávána v sekcích, které nevyžadují přihlášení uživatele.
 5. Účelem zpracování je též provoz monitorovacích zařízení v hernách a kasinech dle ZHH, osobní údaje zákazníků a zaměstnanců správce, tj. video a audio záznam ve smyslu ustanovení čl. 6 odst 1 c) GDPR.

Zpracovatelé (příjemci) osobních údajů a způsob zpracování a předávání osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme pro vlastní účely nebo ze zákonných důvodů jako jejich správce. K předání údajů našim partnerům dochází pouze v rozsahu nezbytném pro daný účel a jsou zpracovávány dle našich pokynů.

 1. Osobní údaje Subjektu údajů zpracováváme strojově v našich informačních systémech.
 2. Osobní údaje jsou uloženy u Správce po dobu trvání smluvního vztahu mezi Správcem a Subjektem údajů, případně pak po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.
 3. Příjemci osobních údajů jsou smluvní partneři Správce v rámci provozování hazardních her, tj. konkrétně provozovatelé poboček sázkových kanceláři a herních prostorů Správce a provozovatelé serverů, jejichž prostřednictvím Správce hazardní hry provozuje.

Osobní údaje (v omezeném rozsahu dané účelem) můžeme rovněž předávat dalším partnerům, kteří se nacházejí v roli společného správce, a to:

 • partneři provozující platební portály: Československá obchodní banka, a.s. IČ: 00001350, PayU S.A., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, Polská republika, NIP: 779-23-08-495 a ComGate, a.s., IČ: 265 08 842;
 • partner zajišťující provoz systému CAP dle ZHH: BUMP s.r.o., se sídlem Na Máchovně 1610, PSČ: 266 01, Beroun – Beroun-Město, IČO: 289 93 845, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 158546;
 • pro účely vypořádání kont poštovní poukázkou: Česká pošta, s.p. se sídlem Politických vězňů 909/4, PSČ: 225 99, Praha 1, IČO: 471 14 983, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7565.

Na základě souhlasu použití osobních údajů k marketingovým účelům využíváme služeb následujících partnerů, kteří získávají a zpracovávají po dobu platnosti souhlasu tyto údaje:

 • jméno, příjmení, popřípadě rodné příjmení
 • datum narození
 • email
 • telefon
 • bydliště
 • Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://policies.google.com/technologies/ads
 • Facebook Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy
 • Seznam.cz, a.s., se sídlem Radlická 3294/10, PSČ: 150 00, Praha 5 – Smíchov, IČO: 261 68 685, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6493.

Zpracování a předávání údajů mimo EU (do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím)

Nedochází k jakémukoli předání a zpracování mimo EU

Práva Subjektu údajů při zpracování osobních údajů

Subjekt údajů je oprávněn požadovat od Správce:

 1. přístup k osobním údajům týkajícím se Subjektu údajů – tj. získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, jež se jej týkají, jsou nebo nejsou zpracovávány a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a dále k následujícím informacím:
  1. účelům zpracování;
  2. kategoriím dotčených osobních údajů;
  3. plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
  4. existenci práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se Subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a/nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
  5. právu podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, PSČ: 170 00, Praha 7;
  6. veškerým dostupným informacím o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Subjektu údajů;
  7. skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informací týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

Správce je povinen poskytnout kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost Subjektu údajů může Správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže Subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud Subjekt údajů nepožádá o jiný způsob;

 1. opravu osobních údajů, týkajících se Subjektu údajů – tj. doplnění neúplných osobních údajů a opravu nepřesných osobních údajů;
 2. výmaz osobních údajů, týkajících se Subjektu údajů; a
 3. omezení zpracování osobních údajů, týkajících se Subjektu údajů v následujících případech
  1. Subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
  2. zpracování je protiprávní a Subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
  3. Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  4. Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad oprávněnými důvody Subjektu údajů.

Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem Subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

Subjekt údajů, který dosáhl omezení zpracování, bude Správcem předem upozorněn na to, že bude omezení zpracování zrušeno;

 1. Subjekt údajů je oprávněn požadovat po Správci přenositelnost svých osobních údajů, tj. požadovat poskytnutí osobních údajů, jež se jej týkají a jež poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a tyto poskytnout jinému správci, případně požadovat přímé poskytnutí tomuto jinému správci, je-li to technicky proveditelné;
 2. Subjekt údajů je oprávněn souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat (v případě že jste nám poskytli souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účely, které souhlas vyžadují), a to v rámci nastavení svého uživatelského profilu, prohlášením adresovaným vůči Správci zaslaným v písemné, případně elektronické podobě na kontaktní adresy uvedené v části “Jak uplatnit svá práva”;
 3. Subjekt údajů je oprávněn podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, PSČ: 170 00, Praha 7;

Subjekt údajů je oprávněn vznášet námitky proti zpracování osobních údajů v případě, kdy se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, a to pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Jak uplatnit svá práva

Subjekt údajů může uplatnit svá práva a požadavky z nich plynoucí prostředky k tomu určenými, a to zejména:

 • emailem na adresu info@victoriatip.cz
 • telefonicky na callcentrum na čísle 277 277 900
 • písemnou formou na poštovní adresu: Letenské náměstí 157/4, 170 00 Praha 7

V rámci ověření oprávnění může být požadované dodatečné ověření identity žadatele.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správce určil pověřencem pro ochranu osobních údajů společnost Victoria TECH s.r.o., se sídlem Letenské náměstí 157/4, PSČ: 170 00, Praha 7 – Bubeneč, IČO: 037 02 383, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 238343, kterého můžete kontaktovat na e-mailu: gdpr@victoriatech.cz